Beredskap og varslingsliste

Bjørknes Privatskoles krisehåndtering kan betegnes som summen av tiltak som iverksettes for å begrense en skade eller avvikle en krise. Det er vanskelig å kontrollere en krise, og derfor er god koordinering målet. Beredskapsplanen skal være et verktøy som brukes ved enhver krise slik at tap av liv og skader på mennesker, miljø og materiell unngås eller reduseres. Den skal bidra til en effektiv problemløsing og til å oppnå en samlet respons i forhold til media. Beredskapsplanen kan også brukes hvis andre uforutsette begivenheter skulle inntreffe. Alle ansatte skal sette seg inn i denne planen. Adm dir er HMS-ansvarlig, og har ansvar for planen, og løpende revisjon av denne. Planen skal evalueres og godkjennes av Ledergruppen jevnlig.

 

1. Plan for krisehåndtering og beredskap

Planens formål

Planen skal sikre at risikovurderinger av mulige krisesituasjoner gjennomføres, og at det finnes beredskaps- og varslingsrutiner knyttet til slike hendelser. Planen omfatter både elever og ansatte.

Beredskapsplanen er et verktøy til støtte i håndtering av ulike hendelser der det er aktuelt å ta i bruk krisehåndteringstiltak.

Definisjon

Med krise mener vi en plutselig og dramatisk hendelse på eller utenfor skolen, som direkte berører skolen, dens elever og/eller ansatte. 

Antatte hendelser

De antatt mest aktuelle eksemplene på slike hendelser er:

 • Inntrengning utenfra av uvedkommende og truende personer i og utenfor skoletid
 • Vold og trusler om vold fra studenter overfor studenter og ansatte
 • Brann
 • Alvorlige ulykker og dødsfall blant ansatte og studenter i og utenfor skoletid
 • Fysiske hendelser ved og i skolens lokaler, f.eks. eksplosjoner og
 • Større ulykker og hendelser utenfor Bjørknes Privatskole som direkte eller indirekte kan ramme ansatte eller studenter

Det er etablert en Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) hvor sannsynlig og konsekvens om ulike hendelser skulle inntreffe. ROS-analysens vurderinger danner utgangspunkt for hva beredskapsplanen skal omhandle. Planen vil i all hovedsak være lik uavhengig av hendelse.

Prinsipper for god krisehåndtering:

Ansvar – Den som har det daglige ansvaret for Bjørknes Privatskole har også ansvaret i krisesituasjoner.

Likhet – Krisesituasjoner skal håndteres organisatorisk på en måte som er mest mulig lik slik organiseringen er ved daglig drift.

Nærhet – Kriser håndteres på lavest mulig nivå.

Prioriteringer ved krisehåndtering:

 • Redde og sikre menneskeliv
 • Ivareta pårørende
 • Sikre intern og ekstern kommunikasjon
 • Sikre materielle verdier

2. Krisestab

Krisestaben etableres ved krisesituasjoner som krever en koordinert håndtering av hendelse. Adm dir eller rektor beslutter når Krisestab skal etableres. Krisestaben samles og operer ut fra møterommet i 1 etg på Bjørknes Privayskole. Om det av ulike grunner ikke er mulig å operere ut fra møterommet etableres krisestaben i et egnet rom som avklares av adm dir eller rektor

2.1 Roller og personer i krisestaben

Navn Stilling Rolle i beredskap Telefonnr:
Sveinung Lunde Adm dir Krisestabsleder 23086067
Stefan Myrvold Rektor Nestleder krisetab 23086060
Belinda Bruflat

 

Markedssjef Intern og ekstern kommunikasjon

Sekretær i krisestaben

Ivaretakelse av ansatte

23086069

 

 

Krisestabsleder

 • Koordinere krisehåndteringer på Bjørknes Privatskole, evt i samarbeid nødetatene der dette er aktuelt..
 • Kontakte politiet
 • Innkalle og lede Krisestabens arbeid når akuttfasen er over
 • Tett kontakt med skolens eiere
 • Avgjøre i samarbeid med Krisestaben og politiet, behov for pårørendetelefon og pårørendesenter.

Nestleder i Krisestaben

 • Lede Krisestaben når Krisestabsleder er fraværende
 • Ved behov: Etablere, bemanne og drifte et på forhånd definert pårørendesenter
 • Skaffe oversikt over hvem som er berørt
 • Ivareta ansatte

Adm leder

 • Ivareta de bygningsmessige utfordringene
 • Sørge for skadebegrensning ved skade på bygninger, materiell m. m
 • Sørge for videre sikkerhet på tjenestestedet de første akutte timene hvis krisen er av bygningsmessig eller materiellmessig art
 • Følge opp på skadestedet og organisere eventuelt etterarbeid av teknisk karakter

 

Markedssjef (Kommunikasjon/Medier)

 • Ansvar for kriseinformasjon (koordineres med politiet)
 • Ansvar for informasjon til de berørte (studenter, ansatte, pårørende)
 • Kunngjøre informasjon, dersom etablering av støttetjenester for pårørende blir etablert
 • Orientere resepsjonsmedarbeidere i forhold til mottak av henvendelser

Adm leder

 • Ivareta de bygningsmessige utfordringene
 • Sørge for skadebegrensning ved skade på bygninger, materiell m. m
 • Sørge for videre sikkerhet på tjenestestedet de første akutte timene hvis krisen er av bygningsmessig eller materiellmessig art
 • Følge opp på skadestedet og organisere eventuelt etterarbeid av teknisk karakter

2.2. Sjekkliste for Krisestaben

I en akutt ulykkessituasjon er det ingen tid til diskusjon. For å komme raskt i gang med fornuftig innsats må Krisestabsleder ta ansvar for raske avgjørelser og gi klare ordrer om hvem som skal gjøre hva og at det blir skrevet loggbok.

Orientering:

Straks en er klar over at det har oppstått en krise i henhold til definisjonen i kapittel 1, må Krisestabsleder orientere seg om alle forhold som har betydning for innsatsen, hva slags krise det dreier seg om, om det er liv og helse i fare, og hvilke ressurser vi har til rådighet.

Stikkord:

 • Hva har skjedd?
 • Hvor skjedde ulykken?
 • Hvem er involvert?
 • Hvilke skader på person/materiell?
 • Hvilke tiltak er allerede iverksatt?
 • Hva er problemet?
 • Hvordan kan hendelsen utvikle seg?
 • Hvilken tid har vi til rådighet?
 • Hvordan skal vi løse situasjonen?
 • Hvilke tiltak skal vi iverksette? Iverksett tiltak så tidlig som mulig!

Risikovurdering:

Det må vurderes hvilken risiko som finnes, hva som er den største trusselen og hva som må gjøres for å forhindre at skaden øker. Situasjonsbedømmelsen kan forandres etter hvert som situasjonen utvikler seg. Selv om lederen bedømmer risikoen for innsatspersonellet, må hver enkelt ta endelig ansvar for sin egen sikkerhet.

Beslutning:

Beslutningen må tas på grunnlag av hva som bedømmes å være viktigst. Første prioritering er å redde, deretter begrense og bekjempe.

Ordregiving:

En ordre er en klar, konsis og lettfattelig beskjed om å effektuere en beslutning. Ordren må fremføres på en sikker måte som ikke gir rom for tvil eller diskusjoner. Ordren skal gjelde i det tidsperspektivet man har oversikt over.

3. Varslings- og informasjonsrutiner

3.1 Varslingsplan

 

Ved hendelser på skolen som er en akutt trussel for liv- og helse, ved dødsfall på skolen, eller ved brann, kontakter den som oppfatter situasjonen nødetatene, avhengig av type hendelse:

 

Brann 110

Politi 112

Medisinsk nødtelefon 113

Følg rådene som nødetatene gir.

Deretter følges følgende varslingsplan (hvis kontakt ikke oppnås, gå videre til neste ledd i kjeden):

Kontaktperson:

 

Stilling: Telefonnr:
Sveinung Lunde Adm dir
Stefan Myrvold

 

Rektor 92061708
Belinda Bruflat Markedssjef 98873761

 

Adm dir etablerer Krisestab som beskreve i kapittel 2 ved behov.

3.2 Informasjon

Informasjon må begrenses inntil vi har fått oversikt over situasjonen. Adm dir, eventuelt krisestaben om den er etablert, avgjør hvilken informasjon som skal gis til hvem og når. Rask og kort informasjon kan gis til ansatte og studenter via SMS. All mediekontakt kanaliseres til markedsdirektør.

 

Ved behov innkalles det til informasjonsmøte i etterkant. Dette haster som regel ikke, men kan tas f.eks. neste dag eller ved første anledning.

 

3.3 Huskeliste i en krisesituasjon

 

Nr Tiltak Ansvarlig Tlf Gjøremål Mer Informasjon
1 Ring politi Første til stedet/ eller ansvarlig leder 112 Sikre åsted Hva vil politiet vite? Se kap: 4
2 Ring lege/ambulanse Første til stedet/ ansvarlig leder 113 Gi førstehjelp

Hold kontakt med 113

Førstehjelp

Se kap:5

3 Ytterligere varsling Første til stedet / ansvarlig leder   Følg varslingsplan Varslingsplan kap. 3.1
4 Etablere krisestab hvis behov Adm dir   Følg varslingsplan Varslingsplan kap. 3.1
5 Samle ansatte og studenter Adm dir/Rektor

 

  Samle/informere  og roe ned Fremgangsmåte for samling kap: 7
6 Kontakte pårørende/foresatte Adm dir/Rektor   Varsle om ulykke

Sted for fremmøte

Fremgangsmåte for varsling av pårørende

Kap:8

7 Tilkall intern og ekstern hjelp Beredskapgruppen Krise

team

Krisehjelp

Helsetjeneste

7 Informasjons-

Håndtering

Markedssjef Informere Se kap 10
8 Bearbeide reaksjoner

Kartlegge om det er behov for spesiell oppfølging

Ledergruppen Krisehjelp

Helsetjeneste

Se kap 9

   

 

3.4. Loggbok og dokumentasjon

Den enkelte leder har ansvar for at det blir ført loggbok med dato og klokkeslett for:

 • Skriftlig og muntlig informasjon
 • Alle avgjørelser som tas mens leder er operativ (beslutningslogg), samt utførte oppgaver

 

 

·      Dato og klokkeslett Tiltak Utført Informasjon/beslutninger/ utførte oppgaver
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     
 

 

     

 

Meldinger og beskjeder som blir gitt skal dokumenteres og oppbevares hos adm leder. Loggbokansvarlig koordinerer og sørger for forsvarlig håndtering og at rutinene ivaretas.

 

 1. Brann

Skolens branninstruks (skal henge oppslått i alle rom):

 

 1. Dersom det oppdages brann som ikke er varslet ved at brannklokkene ringer, skal varsling skje:
  1. ved bruk av brannmelder som er plassert ved utgangene/nødutgangene,
  2. ved melding til brannvesenet tlf. 110.

 

 1. Oppstått brann skal om mulig søkes slukket ved bruk av brannslukkings utstyr som er montert i de enkelte etasjer.

 

 1. Ved brannalarm vil samtlige alarmklokker i bygningen ringe.

 

 1. Lukk alle dører og vinduer, men lås ikke dørene.

 

 1. Ved brannalarm skal alle straks forlate bygningen via nærmeste trapp, og raskest mulig gå ut av skolegården til anvist plass.

 

 1. Det er forbudt å bruke heisen ved brann.

 

 1. Gjør deg kjent med rømningsveier, plassering av brannslukkingsutstyr og hvordan dette utstyret virker.

 

 1. Brannøvelse holdes to ganger pr. år.

 

 1. Det vil bli brannklokkeprøve en gang i året. Klokkene ringer da kun i noen få sekunder.

 

 

4.1. Skolens brannvernsleder er Stig Størvold, ISS. Stedansvarlig er Rektor, eller i hans fravær vakthavende rådgiver/tilsynsvakt).

 

Forøvrig henvises det til instruks for tilsynsvakt ved utløst brannalarm utenfor kontorets åpningstid, og etasjeberedskapsplaner ved brann (se vedlegg A , B og C)

4. Rutiner for å kontakte politiet

Politi: Ring 112 (eventuelt lokalt politi 02800)

Ved ulykke med personskade skal politiet varsles umiddelbart.

Ved behov oppgis virksomhetens interne varslingsliste til politiet.

Ansvar:

Krisestabsleder/stedfortreder eller første person til stedet skal varsle politiet. Følg politiets råd for å sikre ansatte og studenter inntil politiet er på stedet.

Hva vil politiet vite?

 • Hvem ringer?
 • Hva har skjedd?
 • Hvor har det skjedd?
 • Har vedkommende kontroll på situasjonen/eventuelle gjerningsmenn/hvor er de?
 • Hvem er gjerningsperson? Beskrivelse?
 • Er det observert våpen?
 • Er det personskader eller dødsfall?
 • Kan noen møte politiet og påvise hvor eventuell gjerningsperson befinner seg?
 • Hvem er varslet?
 • Er det iverksatt tiltak fra skolens side?

5. Førstehjelp

 

Ring lege/ambulanse. Telefon 113

Hold kontakt med AMK-sentralen til nødvendig hjelp er kommet. Der vil du få veiledning om hva du skal gjøre til lege kan overta.

Hjertestartere og førstehjelpsutstyr

Alle ansatte må gjøre seg kjent med hvor hjertestartere og førstehjelpsutstyr er plassert:

Kontoret:

Hjertestarter finnes ved kjøkken i 1 etg.

Førstehjelpsskrin finnes ved kjøkken i 1 etg.

 

Lærerværelset:

Førstehjelpsskrin ved kjøkkenet 1 2 etg

 

Lab:

Førstehjelpsskrin, øyevaskveske henger inne i laboratoriet i 4 etg.

6. Viktige telefonnumre

Offentlige instanser

Instans:

 

Telefon nr:
 

Politi

 

112 eller 02800

 

Brannvesen

 

110

 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral

 

113

Legevakt

 

11 61 17
 

Synergi Helse (bedriftshelsetjeneste)

 

 

31 01 19 80

 

Psykiatrisk legevakt

 

22 93 22 93

 

 1. Evakuering / Sikring på stedet / Samling

 

Fremgangsmåte:

 • Ved evakuering følges samme framgangsmåte som ved brann.
 • Ved hendelser som kan klassifiseres som livstruende vold, herunder angrep med ulike våpen, skal det evakueres lengre unna campus enn til samleplasser for brannalarm.
 • Samling i klasserom og grupperom om disse ikke må evakueres.
 • Lærer i den aktuelle timen tar seg av klassen.
 • Personell må være gjort kjent med hva de kan gjøre i et rom for å minimere risiko for skader
  • Legge seg ned
  • Holde seg vekk fra vinduer og dører
  • Søke mot sikre plasser
  • Ikke tiltrekke seg oppmerksomhet
  • Om det er livstruende vold med bruk av våpen skal døren inn til rommet barrikaderes med møblene i rommet
 • Vente på signal til faren er over.
 • Rolig opptreden fra lærers side for å roe ned berørte.
 • Følge politiets anvisning.

Hensikt:

 • Oppnå best mulig beskyttelse.
 • Unngå at noen løper rundt på området eller forlater området alene. Få kontroll over hvor de enkelte befinner seg.
 • Sikre at det ikke skjer flere ulykker eller ytterligere skader oppstår.
 • Skjerme for synsinntrykk.
 • Roe ned og gi rett informasjon.
 • Gi rom for reaksjoner og gi hjelp til å bearbeide disse.

 

Momentliste for samlingen

Roe ned å trøste

 • Gjør det legitimt å vise følelser
 • Oppfordring til å trøste hverandre
 • Vis selv nærhet og trøst til de som trenger det mest

Informer om hva som har skjedd

 • Når situasjonen begynner å roe seg, gi nøktern og saklig informasjon som er frigitt
 • Ikke gi mer detaljer og vonde opplysninger enn nødvendig
 • Forsikre om at de skal få vite mer så snart nye opplysninger er tilgjengelig
 • Oppfordre til å ikke spre informasjon, for å skjerme den rammede og familien, til situasjonen er mer avklart.

 

 

Fortell hva som skal skje:

 • Om mulig vil arbeidsdagen / undervisnings dagen fortsette, og det blir anledning til å prate
 • Avklar om det er noen som trenger ekstra hjelp eller ønsker å bli hentet av pårørende for å dra hjem
 • Avklar om det er noen som trenger å bli igjen for å snakke / debriefe
 • Neste dag vil det blir orientert om situasjonen
 • Bjørknes vil ha kontakt med familier til eventuelt skadde for å avklare mulighetene for besøk og annen oppmerksomhet
 1. Varsle pårørende

 

Prioritet og fremgangsmåte

Eventuelle skaddes pårørende skal umiddelbart varsles. Følg politiets anvisning.

 Forslag til varsling av pårørende/foreldre

 • Forsikre deg om at du snakker med rette vedkommende
 • Presenter deg selv med navn og at du ringer fra Bjørknes Privatskole
 • Fortell hva som har skjedd og hva du vet om tilstanden
 • Oppmøte – Bli enige om hvor det er hensiktsmessig å møte opp
 • Varsling av andre – Spør om det er andre vi skal varsle om situasjonen

 

 1. Tilkalle intern og ekstern krisehjelp

 

Bedriftshelsetjenesten – Varsles for å vurdere oppfølging av studenter, ansatte og pårørende

            Oppgaver:

 • Gi lederne, ansatte, foreldre, studenter og pårørende råd i håndtering av psykiske reaksjoner
 • Være tilgjengelig for samtaler med berørte
 • Vurdere ansattes, studenters og pårørendes psykiske reaksjoner og helse, med tanke på videre oppfølging og eventuell behandlinger
 • Gi råd og veiledning for videre håndtering i skolens regi. Bedriftshelsetjenesten kan ta del i den videre oppfølgingen.

 

 

10. Informasjonshåndtering og mediekontakt

 

Målet med god informasjonshåndtering og mediekontakt er å sikre at informasjonene formidles til alle aktuelle målgrupper så raskt og presist som mulig. For å unngå rykter og spekulasjoner må all informasjon være troverdig og tillitsvekkende. Skolen skal legge så godt som mulig til rette for en forsvarlig mediedekning, samtidig som vi skal beskytte de berørte mot medietrykk som kan oppstå. Det er viktig at dette arbeidet gjøres i samråd med politiet.

Krisekommunikasjon handler om:

 • Troverdighet
 • Hindre uklarheter internt og eksternt
 • Skape orden

Huskeregler for all informasjon:

 • Påpek alvor uten å skremme
 • Vis ansvar uten å fordele skyld
 • Avgrens uten å bagatellisere
 • Vis alltid medfølelse med dem som rammet

Sentrale spørsmål som må besvares:

 • Hendelsesforløp og omfanget av menneskelige og materielle skader
 • Årsak og skyld
 • Sikkerhet
 • Konsekvenser for Bjørknes og videre drift

 

Målgrupper for informasjon:

Målgruppe Kanal
 

Samarbeidspartnere:

·      Politi

·      Brannvesen

·      Helsepersonell

Telefon og personlig kontakt
 

Studenter

Muntlig kontakt

Nettsider

It`s learning

SMS

E-post

 

Ansatte

Muntlig per telefon etter avdelingsansvar

Nettsider

SMS

E-post

 

Eier Telefon

Møter og personlig kontakt

E-post

Pårørende Nettsider

Pårørende telefon/personlig kontakt

Medier Nettsider

Pressemeldinger

Intervjuer

Telefon

Når politiet har beredskapsansvaret, skal de ha den overordnede mediekontakten. Krisestabsleder og informasjonsansvarlig koordinerer dette.

 1. Videre kontakt med skaddes pårørende

 

Bjørknes Privatskole skal følge opp den/de skaddes pårørende for å få vite hvordan det går med både den skadde og pårørende. Ved behov utpekes en dedikert pårørende kontakt som skal ivareta kontakten med pårørende.

Målsetning med kontakten:

 • Vise omsorg
 • Begrense usikkerhet og bekymring ved å kunne opplyse de andre involverte om tilstanden
 • Hindre at det oppstår usanne rykter som kan bli belastende, ved å informere raskest mulig, med rett og tilstrekkelig innhold.

Ansvar:

 • Krisestabsleder og informasjonsansvarlig er ansvarlig for innholdet i informasjonen
 • Informasjonen må ivareta personvernet

12. Støtte, omsorgstiltak og etterarbeid

Ved større ulykker eller annen alvorlig hendelse vil man få pågang fra pårørende og andre som vil ha behov for informasjon og ulike former for ivaretakelse. Krisestaben i samarbeid med helsetjenesten og politiet skal vurdere behov for, og eventuelt sørge for, at det opprettes et omsorgssenter og/eller pårørendesenter.

Pårørende svartelefon:

Ved krisesituasjoner/alvorlige hendelser der politiet er involvert, vil politiet i første rekke bestemme om det skal opprettes pårørendetelefon.

Omsorgssenter:

Omsorgssenteret skal være et sted hvor innsatspersonell, berørte ansatte og studenter blir ivaretatt, får nødvendig informasjon og eventuell oppfølging i forbindelse med krisesituasjoner.

Pårørendesenter:

Pårørendesenter skal være et sted hvor pårørende møtes uforstyrret og får informasjon. Med pårørende menes familie og nært relaterte ansatte/studenter som har vært involvert i alvorlige hendelser.

Ivaretakelse av de ansatte:

Hvis en elev blir alvorlig skadet, vil de ansatte bli utsatt for påkjenninger på mange områder:

 • Håndtering av en akuttsituasjon
 • Studentenes reaksjoner
 • Å forholde seg til pårørende
 • Å forholde seg til elevens foreldre
 • Å planlegge håndtering videre
 • Egne reaksjoner

Egne reaksjoner må gjerne settes til side for å ta hånd om alle de andre forholdene. Derfor er det viktig å gi rom for reaksjon og bearbeiding før de ansatte går hjem etter en traumatisk hendelse.

En samling i etterkant av hendelsen skal:

 1. Kollegastøtte
 • Gi støtte til hverandre og vise omsorg for hvordan den enkelte har det
 • Fange opp om det er noen som trenger ekstra hjelp
 • Snakke kort igjennom det som har skjedd, for å gi den enkelte et helhetsbilde
 1. Planlegging av neste dag
 • Oppfølging av den skadde og pårørende/foreldre
 • Oppfølging av andre berørte
 • Oppfølger av eventuell utøver av skade
 • Hjelpeapparat som skal støtte Bjørknes Privatskole videre

 

Etterarbeid:

Debriefing:

Krisestabledelsen i samarbeid med helsetjenesten har ansvaret for å vurdere den totale belastningen som personell utsettes for under en pågående kriseaksjon. På bakgrunn av dette har helsetjenesten ansvar for at det settes i verk målrettede tiltak og videre oppfølging for å unngå senskader hos personer som har deltatt

Rapportering

Bjørknes Privatskole skal rapportere til sitt styre etter en større krisesituasjon. Rapporten skal inneholde følgende:

Kortfattet beskrivelse av Krisestabens oppgaver og innsats under aksjonen.

Positive og negative erfaringer med samarbeidet med interne og eksterne aktører.

Evaluering av skolens varslingsrutiner og eventuelle forslag til forbedring

Eventuelle forslag til endringer i kriseberedskapsplanen.

13. Praktiske rutiner ved dødsfall

 

Plan ved dødsfall – student

Ved dødsfall i skoletiden kontaktes medisinsk nødtelefon 113. Avklar her om den døde skal flyttes/skjermes.

Umiddelbart etter dødsfallet

Ledelsen underretter personalet.

Elevens klasse underrettes av rektor. Øvrige klasser på skolen underrettes ved behov.

Videre prosedyrer:

Krisestaben kontakter bedriftshelsetjenesten og eventuelt en prest som kan være tilgjengelig på skolen.

Minnestund

Det vurderes om det skal avholdes en minnestund i regi av rektor i egnet lokale så raskt som mulig etter at dødsfallet er kjent.

Begravelse

Krisestaben drøfter hvorvidt det er naturlig at skolen deltar ved begravelse/bisettelse

 

Plan ved dødsfall – ansatt

Ved dødsfall i skoletiden kontaktes medisinsk nødtelefon 113. Avklar her om den døde skal flyttes/skjermes.

Umiddelbart etter dødsfallet

Rektor informerer personalet.

Rektor informerer berørte klasser.

Videre prosedyrer

Krisestaben – sammen med ansattes tillitsvalgte – vurderer om bedriftshelsetjenesten og eventuelt en prest som kan være tilgjengelig på skolen.

Minnestund

Det avholdes en minnestund i regi av adm dir/rektor i egnet lokale så raskt som mulig etter at dødsfallet er kjent.

Bisettelse/Begravelse

Skolen skal – om ikke pårørende ønsker noe annet – være representert ved bisettelse/begravelse

 

14. Rutiner for vold mot elever og ansatte

 

Vold omfatter situasjoner der en eller flere bevisst prøver å påføre en annen skade, fysisk eller psykisk.

Adm dir har det overordnede ansvaret for at nødvendige tiltak blir iverksatt, rutiner gjennomgås, og at hendelsesforløpet og skolens håndtering evalueres i etterkant.

Vold mot elev:

Rektor eller en annen representant fra Krisestaben avholder en samtale med den utsatte eleven. En eventuell anmeldelse av forholdet diskuteres.  Deretter skal eleven sendes til lege uansett om det ikke er tegn til ytre skader.

Forholdet anmeldes.

Oppfølging:

Den utsatte eleven bør motiveres til å komme tilbake på skolen så snart som mulig, dersom det ikke er personskader. Det utarbeides i samarbeid mellom elev og skoleledelsen en plan for hvordan man skal håndtere hverdagen fremover.

Voldsutøver:

Den som utøver vold blir anmeldt til politiet. Er utøveren en medelev innkalles han/hun til en samtale med skoleledelsen om hvordan man skal håndtere hverdagen videre, evt om han/hun heretter utestenges fra skolen.

Vold mot ansatt:

Den som har blitt utsatt for vold, kollegaer eller andre vitner informerer skolens ledelse snarest mulig.

Ved personskade kontaktes legevakt eller medisinsk nødtelefon (ved livstruende skade).

Hvis den ansatte drar hjem skal ledelsen forsikre seg om at vedkommende det gjelder har pårørende eller andre som han/hun kan forholde seg til når vedkommende kommer hjem. Hvis vedkommende ikke har pårørende hos seg, kontaktes legevaktens akutte krisehjelpstjeneste.

Krisestaben tar så raskt som mulig et møte i etterkant av hendelsen for å utarbeide en plan for hvordan medarbeideren skal forholde seg den første tiden og hvilke tiltak som skal igangsettes fra skolens side for å hjelpe.

 

Annet:

Skolen, ved medarbeiderens nærmeste leder, holder kontakten dersom det blir sykemelding.

Rapport om hendelsen skrives, samt skademelding ved behov til forsikringsselskaper. Den ansatte får informasjon om sine rettigheter.

 

 

15. Ved mottak av bombetrussel eller terrortrussel

 

 • Den som oppfatter situasjonen som så alvorlig at politiet bør kontaktes, kontakter politiet
 • Politiet avgjør hvilke tiltak som må iverksettes
 • Kontakt adm dir, rektor eller annen i Krisestaben.
 • Krisestaben innkalles for å drøfte situasjonen
 • Når politiet kommer frem til at faren er over fortsetter undervisning på vanlig måte.
 • Ved rømming av bygget grunnet bombetrussel evakueres til alternativ samlingsplass som beskrevet i kapittel 7.